Integralna Dubinska Psihoterapija


Program dodatnog stručnog obrazovanja

INTEGRALNA
DUBINSKA PSIHOTERAPIJA
PSIHOLOŠKO SAVETOVANJE

950 studijskih časova
septembar 2022. — jun 2023.

 

 


Multimodalni psihoterapeutski pristup koji se zasniva na psihoanalitičkom razumevanju psihe i kombinuje tehnike dubinske psihoterapije i 
simboldrame sa najnovijim tehnikama neuromodeliranja ličnosti.

Za one koji žele da dobiju sistem rada u psihokorekciji, steknu osnove psihoanalize i simboldrame, nauče osnove rada sa porodicama i parovima. Za siguran rad sa širokim spektrom problema klijenata i značajno povećavanje obima svoje prakse.

Karakteristika kursa je da će se obuka:

zasnivati na slučajevima klijenata,

sadržati vežbe o svim tehnikama i metodama koje se razmatraju, 

pružiti mogučnost da pratite rad psihoanalitičara sa pacijentom onlajn u realnom vremenu u formatu „Gezelovog ogledala“.

SADRŽAJNO VEOMA BOGATA I POVOLJNA EDUKACIJA IZ PSIHOTERAPIJE.
DOBIJA SE RUSKA DRŽAVNA DIPLOMA O DODATNOM STRUČNOM OBRAZOVANJU.

Program obuhvata:

Multimodalnu psihoterapiju sa pristupom problemu iz nekoliko uglova („ulaznih tačaka“)

Najbolje klasične pravce i nove tehnike neuronskog modelovanja

Jasne i efikasne tehnike za psihoterapijski rad

Programe rada sa različitim problemima isplanirane po seansama

Dubinski rad sa sopstvenim problemima od prvog dana obuke

Toplu, kreativnu atmosferu i zainteresovanost predavača za vaše rezultate

Program će vam pomoći da uspešno radite gotovo sa svim poremećajima. Konkretno, metode programa su veoma efikasne kod tretiranja depresije, sagorevanja, anksioznosti, strahova, autoagresije, niske samoprocene.  

Program se temelji na sinergiji naprednih tehnika neuronskog modelovanja, rada sa predstavama, metoda imaginacije i uvođenja u blagi trans i psihoanalitičkog pristupa koje pomažu u preciznijem detektovanju i delovanju na „žarište“ problema, dok istovremeno radimo na opštoj integraciji psihe, što klijentu omogućava brže dostizanje psihološkog blagostanja.

Program je dobro struktuiran. U slučaju rada sa standardnim problemima sa kojima dolaze klijenti razrađeni su pomoćni programi po seansama, u proseku za 10 seansi. Ovi pomoćni programi omogućavaju psihoterapeutu da drži siguran vektor kretanja, radi na problemu kompleksno i sveobuhvatno, koristi različite „ulazne tačke“ i pronađe najefikasnije instrumente za rad sa konkretnim klijentom.

  Multimodalnost

  Jasna struktura rada

  Prodiranje u problem kroz različite „ulazne tačke“

  Pomoćni programi po seansama

  Brz napredak, vidljiv i terapeutu i klijentu

  U toku terapije nema bezizlaznih situacija, stagnacije i negativnih faza

Ovakav pristup je posebno važan za one koji tek počinju svoju psihoterapijsku praksu, jer ne moraju da „pipaju u mraku“ i oslanjaju se na intuiciju, već je svaki njihov korak osmišljen i vodi do očekivanog rezultata.

Usled korišćenja čitavog kompleksa instrumenata i različitih tačaka prodiranja u problem, kada u toku terapije kada do bezizlaznih situacija, stagnacije ili negativnih faza, terapeut je obučen i poseduje znanja kako to da primeti i proradi sa klijentom, a sam klijent primećuje napredak posle svake seanse. Zato klijenti retko odustaju od terapije vođene prema našem sistemu.

Šta je to što daje ovakve rezultate?

idp

Efekat se temelji na sinergiji naprednih tehnika psihokorekcije sa isceljujućim imaginativnim tehnikama, uvođenjem u blagi trans i radom sa predstavama (slikama), koje se primenjuju u određenom redosledu i proporcijama. To nam omogućava da precizno modifikujemo određene komponente ličnosti i nežno integrišemo ove promene u opštu strukturu ličnosti. 

Teorijsku osnovu sistema čini psihodinamski model psihe i autorske ideje u oblasti rada na odnosu prema samom sebi.

Značajna prednost ovog pristupa ogleda se u korišćenju različitih „ulaznih tačaka“ u problem i mogućnosti da se tehnike biraju prema osobinama konkretnog klijenta.

Predavači

Jurij Tor

Psihoanalitički terapeut, psiholog, simboldramski terapeut, doktorand Univerziteta u Beogradu, osnivač Akademije integralne psihodinamske psihoterapije.

_____________________________

 

Dr Irina Zedgenizova

Psihoterapeut, psihoanalitičar, psihijatar, seksolog, supervizor Profesionalne psihoterapeutske lige Rusije, zamenik direktora za zdravstveni rad Centra za psihoterapiju dr Jermakova, zamenik direktora za naučni rad i profesor na Institutu za savremenu psihoterapiju i psihologiju.

_____________________________

 

Dr sci. med. Natalija Karafa-Korbut

Psihoterapeut, psiholog, docent IGKIP (Međunarodno društvo za katatimno-imaginativnu psihoterapiju), supervizor IPP (Institut za psihosomatsku medicinu i psihoterapiju u Potsdamu), supervizor Profesionalne psihoterapeutske lige Rusije.

____________________________

 

Dr Natalija Manuhina

Sistemski porodični terapeut, vođa autorskih programa iz sistemske porodične psihologije, kratkoročnog savetovanja i koučinga.

_____________________________

 

Dr Valerij Topojev

Psiholog, psihoterapeut, osnivač metode sigma-psihoterapije.

Akreditacija

Format

Obuka na primeru slučajeva klijenata

Najsavremeniji vid obuke iz psihoterapije i medicine. Teorija je snažno povezana sa primerima i ne zaboravlja se. Odmah savladate modele rada sa osnovnim zahtevima i tipovima klijenata.

Posmatranje onlajn rada iskusnih psihoterapeuta sa klijentima u formatu  “Gezelovog ogledala”

Jedinstveni format obuke koji vam omogućava da vidite sesiju uživo u svim njenim suptilnostima i naučite veštine rada sa klijentima

Maksimalna struktura

Sav materijal je jasno strukturiran i upotpunjen metodološkim materijalima sa algoritmima tehnika i šemama rada korak po korak.

Maksimalna praksa

Sve tehnike i tehnike odrađujemo odmah u učionici.

Rad u trojkama

Bonus naše Akademije za one koji vole da „uzmu sve“. Dajemo preporučene zadatke o metodama vežbanja u trojkama za video snimanje. Svi snimci nastavnici proveravaju i ispravljaju za ispravno izvođenje tehnika.

Snimci svih časova

Ako niste u mogućnosti da pohađate neke časove, uvek možete da pregledate snimljeni materijal svojim tempom. Imaćete pristup svom ličnom nalogu godinu dana nakon završetka programa. Nakon toga, pristup može biti produžen, u zavisnosti od tehničke izvodljivosti.

Na kraju edukacije polažete završnu sertifikaciju i dobijate Rusku državnu diplomu o dodatnom stručnom obrazovanju za programom “Integralna dubinska psihoterapija i psihološko savetovanje”.

Program

Program je predviđen za 950 studijskih časova koji obuhvataju:

 • onlajn časovi uživo,
 • odvojeni oflajn radionici sa mogućnošću onlajn učešća,
 • vežbanje tehnika u mini-grupama po troje,
 • samostalan rad sa nastavnim materijalima.

01. Uslovi za psihoanalitičkog terapeuta. Formiranje profesionalnog identiteta. Lična terapija, grupna terapija, supervizije, intervizije, Balint grupe. Etički principi.

02. Početak terapije. Prvi kontakt sa klijentom. Preliminarni intervju (ciljevi, sadržaj).

03. Formulisanje terapijskog zahteva. Tipovi klijenata. Terapijski ugovor. Setting. Pitanja o plaćanju. Radni savez. Obuka klijenata. Poteškoće u započinjanju terapije.

04. Srednji deo terapije. Završetak terapije.

I TEMA:

1.1. Psihoanaliza i psihoanalitička terapija. Vrste psihološke pomoći: psihološko savetovanje, psihokorekcija, psihoterapija. Principi psihoanalitičke terapije.

1.2. Metode dobijanja i obrade informacija: slobodno asociranje je osnovno pravilo psihoanalize. Psihoanalitički dijalog i pravilo kontrapitanja. Obrasci  pitanja. Tišina

II TEMA:

2.1. Koncept “nesvesnog”, svojstva i principi funkcionisanja nesvesnog. Mnestički sistem: mnestički trag koji pokriva sećanja, pamćenje i svest, pamćenje i govor. Psihofiziologija nesvesnog.

2.2. Prva model psihe Frojda: nesvesno, predsvesno, svesno. Nesvesno kao samo psihičko. Nesvesno i represija. Nesvesno i fantazije. Mehanizmi nesvesnog (pristup nesvesnom, predsvesnom, svesnom).

2.3. Druga model psihe Frojda: Ono – Ja – Super-Ja. Priroda i principi funkcionisanja Id, Ja i Super-Ja.

III TEMA:

3.1. Psihički aparat. Pojam mentalnog aparata. Principi funkcionisanja mentalnog aparata: princip konstantnosti, princip nirvane, princip zadovoljstva, princip realnosti, opsesivno ponavljanje. Psihička stvarnost. Inkorporiranje. Identifikacija. Introjekcija. Projekcija. Fantazija.

3.2. Osnovne psihoterapijske tehnike. Odnos klijenta i terapeuta u psihoanalitičkoj terapiji. Realnost u analitičkim odnosima. Analitičke granice. Seksualne i neseksualne povrede granica.

3.3. Teorija traume. Psihoanalitička teorija nagona. Koncepti: “želja” i “libido”. Koncept libida i koncept instinktivnog nagona. Libido i pokretači Ja u prvoj dualnoj teoriji S. Freuda.

3.4. Tehnike rada sa analitičkim materijalom: slušanje, razjašnjavanje, konfrontacija, interpretacija, analitička obrada.

IV TEMA:

4.1. Teorija dualnih nagona (druga dualistička teorija S. Freuda). Nagon smrti (destruktivni nagon). Priroda agresije. Koncept ambivalencije. Koncept mentalnog konflikta.

4.2. Faze psihoseksualnog razvoja, njihova definicija, glavni sadržaj. Frojdova teorija dečije seksualnosti.

V TEMA:

5.1. Koncept biseksualnosti i teorija polimorfne perverznosti. Erogene zone. Pojam parcijalnih nagona. Nivoi (faze) razvoja libida. Koncepti fiksacije i regresije. Etiologija perverzija i neuroza. Poreklo straha – stida – krivice. Infantilna neuroza. Negativne i pozitivne edipalne sklonosti dečaka. Negativne i pozitivne edipalne sklonosti devojčice. Problemi formiranja rodnog identiteta.

Infantilna seksualnost u odraslom životu.

5.2. Savremena teorija psihoseksualnog razvoja.

5.3. Simbolički odraz glavnih faza psihoseksualnog razvoja u stvaralaštvu i kulturnim ritualima.

5.4. Psihološke odbrane: stavovi S. Freuda. Evolucija Frojdovih pogleda na odbrane. Strategije odbrambenih aktivnosti Ja. Koncept anksioznosti i straha. Koncept A.Freud. Mehanizmi odbrane: klasifikacije, karakteristike glavnih vrsta. Zaštita i represija. Zaštita i otpor.

VI TEMA:

6.1. Primarne odbrane.

6.2. Sekundarne odbrane.

VII TEMA:

7.1. Koncept Melanie Klein kao posredna karika između teorije nagona i teorije objekata. Glavne odredbe teorije: paranoidno-šizoidni položaj, paranoidna anksioznost. Infantilna neuroza. 

7.2. Teorija afektivne vezanosti. Potreba za povezivanjem kao glavni motivator ponašanja odojčadi. Faze formiranja vezanosti. Vrste poremećaja afektivne vezanosti. Uslovi za formiranje sigurnog vezivanja.

VIII TEMA:

8.1. Teorija objektnih odnosa. Pojam objekta i objektnih odnosa. Frojdova teorija nagona i položaja objekta u njoj. Od primata nagona do objekta. Parcijalan i celovit objekat. Prelazni objekat.

8.2. Analitička situacija i problemi klijenta sa stanovišta teorije objektnih odnosa. Eksternalizacija problema. Analitičar kao sekundarni objeat klijenta. Psihoterapija kao proces promene  klijentovog unutrašnjeg sveta objekata. Pogledi R. Špica, M. Malera. Koncepti D. Vinnicott, M. Balint, R. Fairburn, G. Guntrip.

IX TEMA:

9.1. Teorija W. Biona. Prilog teoriji objektnih odnosa. Predstavljanje α-funkcije, α- i β-elemenata.

9.2. Psihoanalitičke teorije razvoja. Razvoj deteta sa stanovišta A. Freud: pravci razvoja, njihov opis. Pogledi D. Sterna, E. Jacobsona. Koncept razvoja E. Erickson-a.

X TEMA:

10.1. Psihoanalitička dijagnoza. Neurotični, granični, psihotični nivoi organizacije ličnosti.

10.2. Osobine psihoanalitičke terapije na različitim nivoima strukturne organizacije.

XI TEMA:

11.1. Komponente analitičkih tehnika. Transfer: pojam transfera u klasičnoj teoriji, teoriji objekata i savremenoj psihoanalizi. Transferna neuroza: pojam i terapijski značaj.

11.2. Kontratransfer: pojam, izvori, klasifikacija. Kontratransfer kao manifestacija interakcije unutrašnjih objekata, značenje kontratransfera.

11.3. Komponente analitičke tehnike. Otpor: klasifikacija, otpor i odbrane, njihov odnos u terapiji. Oblici ispoljavanja i zaštitna funkcija otpora.

XII TEMA:

12.1. Jungova analitička psihologija, opšti pregled.

12.2. Jungovo razumevanje libida.

12.3. Lično i kolektivno nesvesno, koncept arhetipova, glavne arhetipske slike.

13.4. Teorija kompleksa i koncept individuacije.

XIII TEMA:

13.1. Psihoanalitička teorija snova. Priroda snova u psihoanalizi S. Freud-a. San je kao ispunjenje želja.

13.2. Manifestni i skriveni sadržaj snova. Funkcije snova. Mehanizmi snova. Tehnika snova. Odbrambeni mehanizmi u snovima.

13.3. Dijagnostička vrednost snova.

XIV TEMA:

14.1. Jungijansko tumačenje snova. Kompenzatorna priroda snova.

14.2. Nivoi rada snova: objektivni i subjektivni, reduktivni i perspektivni.

14.3. Tehnika aktivne imaginacije.

14.4. Moderni pogledi na tumačenje snova.

01. Uspostavljanje kontakta sa klijentom i primarna obrada klijentovih afekta. Postavljanje ciljeva i planiranje psihokorektivnog rada.

1.1. Primarna dijagnostika, klasifikacija problema klijenta.

1.2. Preliminarna prognoza psiho-korekcionog rada.

1.3. Tehnika brzog olakšanja neprijatnog emocionalnog stanja.

1.4. Tehnika za otkrivanje mentalnog materijala koji je u osnovi problema (za njegovu dalju obradu).

02. Dijagnoza i korekcija odnosa klijenta prema sebi metodom katatimno-imaginativne psihoterapije (KIP). Postavljanje ciljeva za dalji rad na poboljšanju samopoštovanja.

2.1. Šta je KIP.

2.2. Šta je motiv u KIP-u.

2.3. Motiv „Cvet“ za dijagnostiku i korekciju odnosa prema sebi.

2.4. Rad sa crtežima nakon motiva.

03. Metode za identifikaciju i neutralizaciju patogenih faktora radom sa slikama.

3.1. Principi upotrebe tehnik rada sa slikama u psihokorekciji.

3.2. Tehnika rada sa slikama.

04. Tehnike poboljšanja poboljšanja odnosa sa voljenima i drugima uopšte kroz otklanjanje emocionalne zavisnosti i čišćenje od svojih projekcija slika drugih ljudi.

4.1. Šta je projekcija.

4.2. Indikacije za tehniku čišćenja od projekcija.

4.3. Tehnika ćišćenja od projekcija.

4.4. Tehnika korekcije emocionalne zavisnosti i jačanje ličnih granica.

05. Identifikacija i ispravljanje uverenja koja pogoršavaju samopouzdanje i smanjuju vitalnost.

5.1. Tehnika za identifikaciju negativnih i ograničavajućih uverenja.

5.2. Metoda za korekciju postojećih uverenja i modeliranje novih.

06. Otkrivanje i ekspresna obrada negativnih emocija povezanih sa čitavim periodima u životu koji se doživljavaju kao traumatični.

6.1. Tehnika resursiranja duž linije života.

07. Rad sa autoagresijom.

7.1. Šta je autoagresija. Mehanizam formiranja simptoma usled zabrane svesti i ispoljavanja agresije.

7.2. Identifikacija zabrana agresije u materijalu klijenta.

7.3. Tehnike uklanjenja zabrana agresije.

08. Rad sa odnosom prema sebi.

8.1. Procena odnosa prema sebi i identifikacija iskustava koja negativno utiće na njega.

8.2. Korekcija odnosa prema sebi kroz uklanjenje faktora koji negativno utiće na njega.

09. Rad sa kompleksima o izgledu.

9.1. Identifikacija kompleks o izgledu.

9.2. Uklanjanje kompleksa o izgledu.

10. Formiranje željenoj slike Ega.

10.1. Smanjenje razlike između Ega i Ega-Ideala.

10.2. Ugrađivanje kvaliteta i ponašanja koji odgovaraju željenoj slici Ega.

11. Sesijski programi.

11.1. Korak po korak program od 10 sesija „Neuromodeliranje ličnosti, faza 1: detoksikacije psihe i punjenja resursima“.

11.2. Korak po korak program od 10 sesija „Neuromodeliranje ličnosti: faza 2: odnos prema sebi i slika Ega.

1. Korišćenje slika u dijagnostici psiholoških problema.
2. Tehnike pretvaranja simptoma u vizuelnu sliku.
3. Principi rada sa slikama.
4. Tehnike rada sa slikama.

1. Pozitivni psihopatološki simptomi.
2. Negativni psihopatološki simptomi.
3. Osnovne psihopatološke nozologije.
4. Dijagnostičke metode.
5. Strategije terapije.
6. Rad u timu sa psihijatrima.

Vaši rezultati:

Posedujete znanja neophodna za dijagnostikovanje i praćenje dinamike razvoja psihičkih poremećaja.

Znate kako da organizujete rad sa pacijentima koji pate od psihičkih poremećaja.

Umete da radite u timu sa psihijatrima.

1. Motivi osnovnog nivoa.

2. Osnovi teorije simboldrame.
Formiranje simboličkog mišljenja.
Pojam simbola i simbolički odnos.
Postojanost simbolike u bajkama, snovima i simptomima.
Telesnost i simbolika.
Simbolika i seksualnost.
Simbolizacija i interpretacija u drami simbola.
Simbolika traume rođenja, materinska i očinska simbolika, simbolika procesa razdvajanja i individuacije.

3. Principi rada u simboldrami.

4. Rad sa crtežima.

Vaši rezultati:

Savladali ste moćan klasični metod rada sa psihološkim problemima pomoću isceljujućih imaginacija, što vama kao psihologu daje nove dimenzije u radu i ogromne mogućnosti u terapiji, između ostalog sa klijentima kod kojih su prisutni preedipalni i psihosomatski problemi.

1. Osnove psihosomatike.
2. Neurosomatska samoregulacija.
3. ImKP-0 i ImKP-1.

 • Upoznavanje sa metodom imaginativne psihoterapije tela Dr sci. med Volfgang Losch: istorijat nastanka metode, opšta struktura;
 • Strategija i karakteristike rada sa onkološkim i autoimunim oboljenjima;
 • Radi sa crtežom po metodi jungovskog analitičara Grega M. Fursa;
 • Relaksacija po metodi „Koncentrativna relaksacija“;
 • Rad sa srcem i timusom;
 • Vežbe „Mesto unutrašnjeg mira i sigurnosti“;
 • Rad sa crtežima.

Vaši rezultati:

Umete da radite po jednoj najboljih metoda na svetu za tretiranje psiho- i somatskih poremećaja, koristeći opuštanje i isceliteljsku imaginaciju.

1. Sistemska dijagnostika porodičnih problema.
2. Terapija klijentskih parova.
3. Terapeutska pomoć nuklearnim porodicama (roditelji i deca).
4. Izabrane tehnike.
5. Komplikovani slučajevi u sistemskoj porodičnoj terapiji.
6. Preporučene strategije i šeme rada.

Vaši rezultati:

Umete da radite sa porodicama i parovima na regulisanju konflikata i disharmoničnih odnosa među njima.

1. Domaći zadaci po modulima programa.

2. Provera znanja gradiva celog programa.

Vaši rezultati:

Savladali ste multimodalni psihoterapijski pristup „Integralna dubinska psihoterapija“ i umete da efikasno radite sa većinom psiholoških problema.

Stekli ste diplomu o uspešno završenoj edukaciji.

Raspored

Cena obuke:

Standardni uslovi

€99 mesečno (10 meseci).
Ukupna cena za program €990.

Na rate

€69 mesečno (16 meseci).
Ukupna cena za program €1104.

Uz jednokratnu uplatu školarine, popust od 10%, cena programa je €891.

Kako je obuka: primeri

Sertifikacija u modalitetu

Uslov za pristup: diploma o profesionalnoj prekvalifikaciji po programu «Integralna psihodinamska psihoterapija i savetovanje»

Uslovi za sticanje statusa sertifikovanog psihoterapeuta modaliteta «Integralna psihodinamska psihoterapija»:

— 50 sati lične terapije u okviru IPP
— 50 sati grupne terapije u okviru IPP
— 50 sati grupnih supervizija u okviru IPP

Poređenje sa drugim formatima obuke

Kome NEĆE odgovarati obuka na našoj Akademiji

– Stručnjacima orijentisanim isključivo na savetovanje, koji nemaju želju da ulaze u psihoterapijski proces i udubljuju se u psihičke procese klijenata

– Onome ko nije spreman da poradi na sopstvenim psihološkim problemima dok savlađuje nove tehnike i ko generalno nije sklon bavljenju svojim psihičkim zdravljem

Utisci o rezultatima obuke

«Ovo je najbolja obuka koju sam do sada pohađala»

“Predavači aktivno prate naš napredak tokom edukacije”

“U najkraćem roku predavači odgovaraju na sva naša pitanja, nedoumice, izazove sa kojim se nosimo”

“Podrška su u prevazilaženju sopstvenih nesigurnosti i ograničenja”

Predavači redovno prate i pregledaju naše domaće zadatake, i daju povratnu informaciju o tome šta je bilo dobro a šta može biti jopš bolje”

Iskustvo polaznice našeg programa, Dr Jelene Živković

S jedne strane, radi se veoma duboko sa strukturom ličnosti, a sa druge, imamo čitav arsenal tehnika za rad sa situacionim praktičnim zadacima koji traže brzo rešenje.

Obuka je prevazišla moja očekivanja. I sam proces obuke je neouobičajen, savremen.

✓ Brzo upuštanje u praksu
✓ Tehnike koje daju čvrst oslonac
✓ Sistemski povezana znanja
✓ Veza teorije i prakse

Dr Jelena Živković

Najčešća pitanja

Na program mogu da se upišu:

√ Sve oni koji su završili ili studiraju neke od humanističkih fakulteta

√ Sve one koji žele da stekne znanja psihologije i psihoterapije i da rade na sebi

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obrazovanjem za upis, slobodno nam pišite.

Da. Cilj našeg programa je da vam damo sva neophodna znanja za dalju praksu u psihološkom savetovanju i psihoterapiji.

Po završetku kursa, polaznici dobijaju Rusku državnu diplomu o dodatnom profesionalnom obrazovanju po programu «Integralna dubinska psihoterapija i psihološko savetovanje».

Veoma dinamično i interesantno.

Održava se na platformi Zoom.

Domaći zadaci se odrađuju u grupama po troje, rad se snima i profesori ga proveravaju.

Sva predavanja se snimaju i polaznicima ostaju video snimci sa neograničenim pristupom.

KONTAKT:

Nastja M. Đerman
Tel: +381 65 9861808
Email: srbija@aipp.education


+381 65 6521 330 | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju

Ugovor o javnoj ponudi  |  Pravila o privatnosti